5 วันเกิ ด เทวด าฟ้ าดินเป็ นใจ เปิ ดท างร ว ย เป็นสุ ขทั้งคร อ บครั ว

5. วันอังค าร รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า และ ด วงชะต ายังได้รับ การคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนเองนับถือ กราบ ไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวัง กับสิ่งที่ปรารถนา จะได้รับข่าวดีจากงานเงิ น ที่ เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศ หรือคนที่อยู่ต่างถิ่น ต่างแดน เกิ ดความ สำเร็จเป็นอย่ างดีแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภ จากการ เ …

Read More

5 ราศี จะร ว ยไม่รู้ตัว งานมั่งคั่ง รับทรั พย์ก้อนโต

ราศีเมษ ด ว งงานชาวราศีเมษมีเกณฑ์ก้าวหน้า ขย ายสาขา ย้ ายไปต่างถิ่น หรืองานเกี่ยวพันทางไกลจะเจริญดี ความรับผิดชอบเข้ามามากอาจทำกันไม่ทัน แต่ไม่ควรผลักดันคนอื่นมากไป ให้กำลังใจกันแล้วสุดท้ายงานโดยรวมจะออกมาดี ราศีเมถุน ด ว งการงานชาวราศีเมถุน ถึงเวลาชีวิตพลิก ลุกยืนขึ้นมา รับโอกาสที่เข้ามาจะก้าวหน้าต่อไป คนขยันผลงานจะเห็นเด่น s ะวั งนิดเดียวอย่ าเกียจคร้านล่ะ จะรับผลตามนั้นด้วย โอกาสมารีบทำ รีบสู้ ถ้ามีปัญหาอยู่รีบแก้จะจบได้และได้เริ่มต้นใหม่ บ างคนจะมีชื่อเสียง …

Read More

4 นั กษั ต รมีโช คให ญ่หล่ นทั บนอนก อ ดเงิ นล้ านส มใจหม าย

ขอพาไปพบเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่กำลังเป็นที่พูดถึงในสังคมออนไลน์แบบกำลังเป็นที่สนอกสนใจกันเลยที เดียวกับโ ชคชะตาราศีแม่นๆของด วงทั้ง4ปีนักษัตรที่โช คใหญ่กำลังมาถึงมือ เกิ ดปีวอก ความก้าวหน้าในเ รื่ อ งของการง า นจะเด่นชัดขึ้นมากในช่วงนี้ ทุกอย่ างจะเกิ ด จากความฉลาดและมองการณ์ไกลของคุณที่มองเห็นช่องทางเพิ่มรายได้และยอดขายได้ดีกว่าเดิม จะทำงา นบริษัทเจ้านายก็รัก ก็เอ็นดูเป็นพิเศ ษ เพ ศตรงข้ามขาว สูง จะนำความโช คดีมาให้กับคุณ อาจเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทย แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชคล าภจากการ …

Read More

ค นเกิ ด 5 วัน จะประส บคว ามสำเร็ จ เตรี ยมจั บเงิ นล้ านโช คล าภถ ามห า

คuเกิ ดวัuเสาร์ มีเกณฑ์ที่ดีในการจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน มีเ งินเดือนเพิ่มขึ้น แผนชี วิตที่วางเอาไว้ก็จะประสบผลสำเร็จ และสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์จะคอ ยคุ้มครองช่วยเหลือ ทำบุญบ้ างทำทานบ้ าง จะได้มีบ ารมีเยอะขึ้น เก็บโ ชคด วงชะต าไว้ ขอให้พ้นเคร าะ ห์เจอความสุขเงิ นทองในชีวิ ตสาธุ วันพฤหัส บดี การงานก้าวหน้าไปเรื่อ ยทำให้มีเงิ นใช้เยอะขึ้นทรั …

Read More

5 วันเกิ ดช ะต าดีมีโช คให ญ่หล่ นทั บว าสน าเก่ าหนุ นด ว ง

ขอพาไปพบเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่กำลังเป็นที่พูดถึงในสังคมออนไลน์แบบกำลังเป็นที่สนอกสนใจกันเลยทีเดียวกับ โชคชะตาราศีแม่นๆของด วง5 วันเกิ ดนี้ที่มีเงิ นล้านเต็มกระเป๋าดว งดี คนเกิ ดวันพุธ การงานช่วงนี้คุณต้องเหนื่อยสักนิดหนึ่ง เพราะจะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากกว่าปกติ การเ งินมีร ายได้เข้ามาเรื่อยๆ คนเกิ ดวันศุกร์ การงานมีเกณฑ์หนักใจเพราะได้รับผิดชอบงานบ างอย่ าง การเงิ นมีเรื่องให้ใช้จ่าย โดยจะเป็นเรื่องภายในครอบครัว คนเกิ ดวันพฤหัสบดี การงานด วงกำลังรุ่ง งานกำลังประสบความสำเร็จทำอะไรก็ดีไปหมด การเงิ นมีรา ยได้จากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลัก …

Read More

แ ท ค ภรัณยู โพ สต์ ก่ อนส่ งย านไ ปดว งจั นทร์ ทำถน นพร ะร าม 2 ใ ห้เสร็ จก่ อ น

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย กำลังพุ่งทะยานไปข้างหน้า โดยไทยจะเป็นชาติที่ 5 ของเอเชีย ที่จะสามารถผลิตยานอวกาศ และส่งไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 7 ปี สิ่งที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนวิธีคิดของคนไทยว่าเราไม่ใช่ประเทศที่ด้อยพัฒนาอีกแล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นักแสดงหนุ่ม แทค ภรัณยู …

Read More

5 วั นเกิ ดด ว งขึ้ น มีเก ณฑ์ไ ด้จั บเงิ นล้ าน

วันจันทร์ ด ว งชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิน โชคลาภ ตัวเลขที่อยู่ใกล้ตัวจะให้โชคใหญ่อย่ างไม่คาดคิด มีเกณฑ์รับเงินสดหลักล้านเอาไปปลดหนี้ปลดสิน ซื้อบ้านซื้อรถเป็นของตัวเองได้สบายเลย สำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนรู้ใจใน 3 เดือนนี้ และจากนี้ไป ด ว งชะตา ท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ด ว งโชคลาภถามหาปี พ่อแม่และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น สุขสบาย วันเสาร์ คนมีคู่ให้ระวั งเ รื่ อ …

Read More

ด ว ง 5 ร าศี จะไ ด้รั บโ ชคให ญ่ถู กห วยร วยเบ อ

ช าวร าศีเมษ (เกิ ดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม) ดว งการเ งิ นชาวราศีเมษ งานคือเ งิ น ยิ่งเคลื่อนไหว เดินทางยิ่งได้เ งิ น การเ งิ นจะดีขึ้น ได้เ งิ นต่อเนื่อง คุณจะมีพลังพร้อมลุย มีไฟ เป็นจุดดีเพราะยิ่งทำจะยิ่งเป็นผลงานให้ก้าวหน้าต่อไป …

Read More

เ ด็ ก ช า ย 9 ข ว บ วิ่ง100กม. ร ะ ด ม เ งิ น ได้เป็นล้านให้รพ. รั ก ษ า เพื่อน ป่ ว ย

เดลีเมล์ รายงานเรื่องราวสุดประทับใจที่ออกอากาศทางรายการธิสมอร์นิง ทางช่องไอทีวีของอังกฤษ เมื่อเ ด็ กชา ยชาวอังกฤษ วัย 9 ขวบทำตามสัญญาที่ให้กับเพื่อนสนิทว่าจะวิ่งให้ได้ 100 กิโลเมตรก่อนวันคริสต์มาสเพื่อระดมทุนเป็นค่ารั กษ าโรค ลู คิเ มี ย หรือ มะ เ ร็ งเ ม็ ดเลื อ ดขาว ให้กับโรงพยาบาลที่รั กษ าเพื่อนรักคนนี้ …

Read More

5 ร าศี ที่มีเก ณฑ์ รับทรั พ ย์หนั ก เตรี ย มรั บโช คให ญ่

ลำดับ 5 ราศีเมถุน (15 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม) เกิດในราศีเมถุน ถึงแม้ว่าชะตากssมของคุณ ในช่วงนี้ จะต้องพบเจอ กับ ความ เหน็ดเหนื่อຍ ในการทำง า น ที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อย คุ้มค่า กับ ราคาสักเท่าไหร่ก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ คุณผ่านมานักต่อนัก แล้วคุณต้องรอระยะเวลา อีกสักพัก บอกเ ล ยว่า ในช่วงเริ่มต้นปีนี้มีเกณฑ์ …

Read More